Grįžusių vaikų galimybės mokytis

Daug klausimų iškyla, kai pradedi planuoti grįžimą gyventi Lietuvoje, ypač kai grįžimą planuoji ne vienas o su visą šeima, kurioje yra mokyklinio amžiaus vaikai. Opiausias šių dienų klausimas, grįžusiųjų iš užsienio yra mokyklinukų integravimas į Lietuvos mokyklas. Dėkojame švietimo ir mokslo ministerijai pasidalinus atsakymais kaip elgtis grįžus su mokinukais.

foto: pexels.com

Grįžtančių iš užsienio vaikų lietuvių kalbos mokėjimo lygis gali būti skirtingas, todėl mokykla, į kurią atvyko mokinys, išklauso atvykusiųjų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos.

Mokykla

  • priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą (Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinimo“),
  • informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą)
  • numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaro mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą.

gali būti steigiamos išlyginamosiose klasėse

Atvykusiems mokiniams  iš užsienio mokyti gali būti steigiamos išlyginamosiose klasėse (atskirais atvejais – grupės),  kurios steigiamos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininko (dalyvių susirinkimo) sprendimu, kuriuo nustatoma priėmimo į išlyginamąsias klases, grupes tvarka ir numatomos finansavimo galimybės.  

Steigiant išlyginamąsias klases  vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. Nr. ISAK-1800 „Dėl užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo. Šiose klasėse (grupėse)  mokant  lietuvių kalbos vadovaujamasi Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių lietuvių kalbos programos patvirtinimo“

Daugiau informacijos galite rasti čia

exemigrantai.lt