Socialinės garantijos Lietuvoje

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai “Ex Emigrantai” redakcijai maloniai sutiko atsakyti į vieną iš dažniausiai užduodamų klausimų apie socialines garantijas vienišoms mamoms, šeimoms, auginančioms vaikus, nepasiturintiems gyventojams:

Vieniša mama, grįžusi su vaiku (vaikais) į Lietuvą,  kaip ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę gauti šią piniginę socialinę paramą, nepriklausomai nuo to, ar ji vieniša mama, ar ne:

  • Vienkartinę išmoką vaikui

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 418 Eur (11 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka išmokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui. Gimus vaikui, asmuo dėl šios išmokos vaikui skyrimo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

  • Išmoką vaikui

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra skiriama ir mokama 30,02 Eur (0,79 BSI) dydžio išmoka per mėnesį.

Nepasiturinčioms šeimoms, kurios augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus, ir šeimoms, kurios augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, papildomai mokama išmoka vaikui, kurios dydis priklauso nuo vaiko amžiaus (nuo gimimo iki 2 metų – 28,5 Eur (0,75 BSI) dydžio išmoka per mėnesį, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniam, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai  – 15,2 Eur (0,4 BSI) dydžio išmoka per mėnesį).

  • Išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 228 Eur (6 BSI) dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

  • Išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 152 Eur (4 BSI) dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 152 Eur (4 BSI dydžiu).

Atkreipiame dėmesį: išmoka vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

  • Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams

Jeigu bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis (122 Eur), ir nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, o kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų dirba arba nedirba dėl objektyvių priežasčių (mokosi, yra pensininkai, neįgalūs, augina mažamečius vaikus, ieško darbo per teritorinę darbo biržą ir kt.), skiriama socialinė pašalpa.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, įskaitant atvejus, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams):

– pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

– antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

– trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Nepasiturintiems gyventojams teikiamos būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos:

– būsto šildymo išlaidų, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų asmeniui dydžio;

– išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus asmens pajamų;

– išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus asmens pajamų.

 

Erika Gasiul