Patarėjas

Pilnas etatas Eks Emigrantai Teirautis dėl darbo
  • Dalintis:

Darbo aprašymas

Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
generalinio direktoriaus
2019 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. 1B-75

MUITINĖS DEPARTAMENTO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Muitinės departamento patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Muitinės departamento patarėjo pareigybė reikalinga padėti užtikrinti Lietuvos Respublikos muitinės veiklos atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimams.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – asmens duomenų apsaugos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos muitų teisės aktais, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Civiliniu, Civilinio proceso, Administracinių nusižengimų, Darbo kodeksais, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Administracinių bylų teisenos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir Muitinės įstatymais, Vidaus tarnybos statutu, kitais teisės aktais;
4.2. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m.
sausio 3 dienos įsakymo Nr. 1B-3 redakcija
turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą);
4.3. turėti ne mažesnė kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu “MS Office” programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. informuoja Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
5.2. stebi, kaip Lietuvos Respublikos muitinėje laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (renka informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti, nagrinėja ir tikrina, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus), ir konsultuoja muitinės įstaigas šiais klausimais;
5.3. konsultuoja muitinės įstaigas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir koordinuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
5.4. rengia ir derina teisės aktų projektus dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų užtikrinimo muitinės įstaigose;
5.5. skatina Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, informuotumo didinimą duomenų apsaugos klausimais ir rengia rekomendacijas, apžvalgas duomenų apsaugos klausimais ir organizuoja mokymus;
5.6. gavęs atitinkamus įgaliojimus, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos muitinei kitose įstaigose ir organizacijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
5.7. atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybinės duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais;
5.8. rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, susijusius su asmens duomenų apsauga arba teikia metodinę pagalbą rengėjams;
5.9. derina Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašomas sutartis su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis;
5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

Kiti darbai, kurie galbūt jus domintų